Homozygotyczny


Posiadający dwie identyczne kopie danego genu, obydwie są prawidłowe lub też nieprawidłowe.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.