Nieprawidłowe odkładanie się hemosyderyny (związku kompleksowego zawierającego żelazo) w tkankach; często powiązane z chorobami, w których dochodzi do zniszczenia znacznej liczby czerwonych krwinek (np. talasemia).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.