Jedna z czterech głównych grup mikroorganizmów (bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby) występująca w naturze w formie drożdży (małych jednokomórkowych struktur przypominających bakterie) lub pleśni (duże włókna w formie nalotu widoczne gołym okiem)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.