Podstawowa jednostka materiału genetycznego; u ludzi segment DNA na chromosomie, który zazwyczaj koduje wytwarzanie określonego białka.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.