Gen (allel), którego działanie ujawnia się tylko w przypadku występowania dwu kopii tego allelu (w organizmie homozygotycznym). Na przykład gen mukowiscydozy jest genem recesywnym, więc choroba nie rozwinie się, jeżeli jeden z genów jest prawidłowy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.