Fizjologiczna mikroflora


Syn. mikrobiota fizjologiczna, ogół mikroorganizmów zasiedlających organizm zdrowego człowieka.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.