Epizod zakrzepicy


Kliniczne objawy związane z obecnością skrzepu w żyle lub tętnicy. Może stanowić zagrożenie życia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.