Występowanie na określonym terenie i w określonym czasie przypadków zachorowań na określoną chorobę (zakaźną) w liczbie większej niż oczekiwana (wyższej niż we wcześniejszych okresach) lub dotychczas niewystępująca.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.