(granulocyt kwasochłonny) – krwinka biała zawierająca ziarnistości barwiące się na czerwono barwnikiem o nazwie eozyna. Eozynofile zazwyczaj stanowią 1 – 3% wszystkich krwinek białych i uważa się, że mają swój udział w reakcjach alergicznych oraz wytwarzaniu odporności na niektóre zakażenia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.