Wytwarzany w narządzie, tkance lub komórkach organizmu. Określenie to stosuje się dla rozróżnienia pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym źródłem pochodzenia danej substancji, takiej jak insulina lub testosteron.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.