Ekspresja genu


Ujawnienie się fenotypowe informacji genetycznej czyli  powstanie określonych białek, np. strukturalnych bądź funkcjonalnych (enzymy, hormony, barwniki), które warunkuje ujawnienie się w organizmie odpowiednich cech fenotypowych, np. barwa oczu, grupa krwi, określony wzrost. Niektóre cechy są uwarunkowane wyłącznie genotypowo (ekspresja całkowita), inne mogą być modyfikowane czynnikami środowiska, np. na wzrost ma oprócz genów wpływ także odpowiednie odżywianie, tryb życia, itp.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.03.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.