Uporczywe skurcze mięśni mogące powodować wykręcenie kończyn i powtarzające się ruchy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.