Dobowa zbiórka moczu


Zbiórka moczu oddanego w okresie 24 godzin. W tym celu należy przygotować specjalny jednorazowy pojemnik na zbiórkę dobową moczu oraz przestrzegać instrukcji zbierania próbki, których może udzielić lekarz, pielęgniarka lub diagnosta laboratoryjny. W celu zachowania właściwości próbki może zachodzić konieczność przechowywania jej w lodówce przez cały czas trwania zbiórki. Po obudzeniu się należy oddać mocz do toalety i zapisać godzinę. Przez kolejne 24 godziny należy opróżniać pęcherz tylko do pojemnika. Równo po upływie doby należy po raz ostatni oddać mocz do pojemnika i zanotować godzinę. Zanieść pojemnik do laboratorium. W przypadku pominięcia oddania moczu do pojemnika podczas dobowej zbiórki należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania. Mocz z dobowej zbiórki wykorzystuje się czasami zamiast próbki moczu przygodnego z uwagi na to, że poziom niektórych substancji zmienia się w zależności od pory dnia. Zebranie moczu z całej doby pozwala na uśrednienie wyniku, co pozwala bardziej miarodajnie oceniać procesy zachodzące w organizmie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.