Kwas deoksyrybonukleinowy - kod genetyczny każdej żywej komórki (wirusa, bakterii, pasożyta, rośliny i zwierzęcia)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.