Czasowa zbiórka moczu


Zbiórkę wykonuje się w ściśle określonym przedziale czasowym. W przypadku krótkich zbiórek (dwugodzinnych) pacjent zazwyczaj czeka w laboratorium. Zbiórki dłuższe (12- lub 24-godzinne) wykonuje się w domu. Na początku należy oddać mocz do toalety i zapisać godzinę. Przez określony czas oddawać mocz do otrzymanego pojemnika. W momencie zakończenia danego przedziału czasowego należy po raz ostatni oddać mocz do pojemnika i zanotować godzinę. Zanieść pojemnik do lekarza lub laboratorium. W przypadku pominięcia oddania moczu do pojemnika podczas zbiórki należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania (patrz dobowa zbiórka moczu)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.