Czas półzaniku


Czas niezbędny do dezaktywacji lub metabolizmu 50% ilości danej substancji, drugi czas półzaniku to zmniejszenie pozostałej ilości o kolejną połowę, itd.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.