Część składowa komórki, z wyłączeniem jądra komórkowego; jest to półpłynna substancja składająca się z białek, tłuszczy i innych cząsteczek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.