1) (lub torbiel) patologiczna przestrzeń otoczona ścianą, składająca się z jednej lub kilku komór wypełnionych płynem lub galaretowatą treścią, występująca w obrębie narządu - na przykład torbiel jajnika.

2) komórkowa forma pasożyta, o grubej ścianie komórkowej, umożliwiająca mu przeżycie w danym środowisku i przedostanie się do organizmu zdrowego gospodarza.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.