Choroby weneryczne


Choroby przenoszone drogą płciową (ang. Sexually Transmitted Diseases, STD).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 02.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.