Choroba afektywna dwubiegunowa


Psychoza maniakalno-depresyjna o różnym czasie trwania poszczególnych faz; w chorobie tej istotna jest rola czynnika genetycznego, sprzężona jest z płcią.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.