1) Duga, cienka i giętka rurka wprowadzana do jam ciała lub naczyń, aby umożliwić przepływ płynów.

2) Cienka i giętka rurka wprowadzana do naczynia w organizmie człowieka, aby otworzy jego światło.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.