Przewód, przez który mocz jest wydalany z pęcherza poza organizm; u mężczyzn cewka moczowa przebiega przez długość penisa i wydalane jest przez nią również nasienie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.