Blaszka miażdżycowa


Złogi na wewnętrznych ściankach naczyń krwionośnych powstałe w wyniku miażdżycy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 17.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.