Bezwzględny patogen


Drobnoustrój, który zawsze wywołuje chorobę, jeśli odpowiednia liczba komórek tego drobnoustroju dostanie się do organizmu gospodarza.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 28.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.