Pozytronowa tomografia emisyjna, nowoczesne badanie obrazowe.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.