Antybiotyk o szerokim spektrum działania


Antybiotyk działający na wiele różnych gatunków bakterii.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.