1. W diagnostyce molekularnej, proces w którym dochodzi do namnożenia materiału genetycznego (RNA, DNA) w celu wytworzenia odpowiedniego stężenia substancji która ma zostać wykryta lub określona liczbowo.

2. O amplifikacji genu mówi się w przypadku zbyt dużej liczby kopii genu lub genów w komórce, jak w przypadku komórek nowotworowych
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.03.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.