Substancja z grupy związków chemicznych (kwasów organicznych) posiadająca grupę aminową (NH2). Stanowi element składowy białek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.