Afibrynogenemia


Stan, w którym organizm nie wytwarza fibrynogenu


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.