Ilościowy wynik oznaczenia


Wyniki oznaczeń podawane w konkretnych liczbach.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.