Białko prionowe


Białko prionowe to nieregularna postać normalnego białka znajdującego się w tkance mózgu. W przeciwieństwie do wirusów czy bakterii białko prionowe nie posiada materiału genetycznego takiego jak DNA i RNA, przez co nie ma zdolności reprodukcji. Białka prionowe różnią się kształtem od białek normalnych i nie są rozkładalne przez enzymy. W mózgu mogą ulegać reprodukcji poprzez zmiany kształtu białek prawidłowych.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.