Medycyna prewencyjna


Gałąź medycyny zajmująca się głównie zapobieganiem chorobom. Zajmuje się szczepieniami, eliminowaniem nośników chorób (np. komarów roznoszących malarię), programami badań przesiewowych oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na zdrowie.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.