Nadkrwistość


Nieprawidłowy wzrost liczby czerwonych krwinek we krwi, często powiązany z chorobami płuc lub serca lub długotrwałym przebywaniem na dużej wysokości nad poziomem morza. W wielu przypadkach przyczyna nadkrwistości jest nieznana. 

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.