Odnoszący się do drogi podawania substancji (np. leku) nie drogą doustną lecz pozajelitową, w postaci zastrzyków. Dotyczy również wlewów dożylnych.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.