(gen nowotworowy)

Gen obecny w wirusie, posiadający zdolność powodowania złośliwych zmian w zakażonych komórkach. Pewne z nich zidentyfikowano w tkankach ludzkich i są traktowane jako potencjalne przyczyny nowotworów. Naukowcy podejmują próby wyizolowania antyonkogenów hamujących rozwój nowotworu, które można by zastosować w leczeniu chorób nowotworowych. Pewne onkogeny mogą odgrywać rolę w prawidłowym rozwoju organizmu, lecz ich uszkodzenie lub mutacje mogą powodować powstanie nowotworu.  


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.