Pierwiastek niemetaliczny, stanowiący składnik wszystkich białek i wielu związków organicznych. Związki azotowe stanowią istotną część składową wszystkich organizmów, znajdują się w kwasach nukleinowych, białkach i innych związkach o istotnym znaczeniu biologicznym.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.