(granulocyt obojętnochłonny)

Leukocyt ziarnisty (krwinka biała). Neutrofile są określane mianem fagocytów - komórek pochłaniających bakterie i resztki komórkowe. Wzrost liczby neutrofili towarzyszy ostrym zakażeniom, niektórym złośliwym nowotworom, a także jest spotykany w innych stanach.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.