Złożony proces chemiczny i fizyczny zachodzący w organizmie, polegający na wykorzystywaniu składników odżywczych. Jego wynikiem jest wzrost, wytwarzanie energii, usuwanie produktów rozkładu oraz inne funkcje organizmu. Proces przemiany materii składa się z dwóch podstawowych faz: anabolizmu - fazy tworzenia - podczas której małe cząstki, powstające w wyniku trawienia, łączone są w kompleksowe związki tworzące tkanki i narządy; katabolizmu - fazy rozpadu - podczas której większe cząstki ulegają rozpadowi do prostszych związków, uwalniając energię.  

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.