Kwasica z nagromadzeniem ciał ketonowych, występująca głównie jako powikłanie nieleczonej cukrzycy. Charakteryzuje ją charakterystyczny zapach z ust, nudności i wymioty, krótki oddech, splątanie a w przypadku niepodjęcia leczenia, śpiączka. Leczenie polega na podawaniu insuliny i płynów oraz wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.