Miejsce, w którym stykają się dwie lub więcej kości. Staw może być nieruchomy (włóknisty) jak na przykład w czaszce; lekko ruchomy (chrząstkowaty), jak na przykład stawy łączące kręgi lub ruchomy (maziówkowy), jak na przykład łokciowy lub kolanowy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.