Krioprercypitat


W procesie rozmrażania zamrożonego osocza jego składniki rozdzielają się i cząstki stałe tworzą precypitat, który jest bogaty w fibronektynę i czynnik VIII krzepnięcia.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.