Struktura o kształcie nici zawarta w każdym jądrze komórkowym, zawierająca czynniki dziedziczenia (geny), składająca się z DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy, materiał genetyczny) oraz białka (zazwyczaj histony). Prawidłowa komórka ludzka zawiera 46 chromosomów lub 22 pary homologiczne i 1 parę chromosomów płciowych; od każdego z rodziców dziedziczy się po jednym z każdej pary chromosomów.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.