Ośrodkowy układ nerwowy


Jedna z dwóch głównych części  układu nerwowego u człowieka (drugi to obwodowy układ nerwowy), składająca się z mózgu i rdzenia kręgowego. Jako centrum koordynujące i kontrolujące pracę organizmu, ośrodkowy układ nerwowy przetwarza informacje płynące do i z obwodowego układu nerwowego. Układ centralny składa się z substancji szarej (głównie komórki nerwowe) oraz substancji białej (głównie włókna nerwowe) oraz zawiera ochronny płyn mózgowo-rdzeniowy, mający również działanie ochronne.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.