Osoba bez objawów chorobowych, w ustroju której bytują i rozmnażaja się drobnoustroje chorobotwórcze stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.
 

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.