Zwapnienie

Twardnienie tkanek, u podstaw którego leży odkładanie soli wapnia w tkance; nieprawidłowe wapnienie prowadzi do upośledzenia funkcji narządów (np. nerek lub tętnic).  Przyczyną tego procesu może być zaburzenie prawidłowej równowagi hormonalnej, metabolizmu witaminy D, wapnia i innych składników mineralnych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.