Usunięcie małej ilości tkanki i/lub płynu z żywego organizmu a następnie jego badanie za pomocą mikroskopu i/lub w inny sposób, w celu ustalenia lub potwierdzenia obecności zmian chorobowych,  śledzenia przebiegu choroby i/lub oceny jej skutków. Próbkę uzyskuje się zazwyczaj poprzez zassanie igłą, ale również są stosowane inne techniki i metody, w tym pobieranie materiału śródoperacyjnie.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.