Łagodny, nie złośliwy i/lub nie rozprzestrzeniający się (porównaj ze słowem - złośliwy). Dotyczy szczególnie guzów - nowotwór łagodny.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.