(granulocyt zasadochłonny)
Rodzaj białej krwinki (leukocytu), o zasadochłonnych ziarnistościach, wybarwiających się na niebiesko. Zazwyczaj bazofile stanowią 1% lub mniej całkowitej liczby krwinek białych, lecz może ulegać zmianie w wyniku różnych chorób.
 

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.