Przedstawiciel ogromnej grupy mikroorganizmów jednokomórkowych (klasa Schizomycetes) występujących w glebie, wodzie i powietrzu. Niektóre są przyczyną chorób u ludzi i zwierząt. Bakterie zazwyczaj klasyfikowane są jako pałeczki (bacillus), ziarniaki (coccus), przecinkowce (vibrio), lub spiralne (spirochete).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.