Autoprzeciwciała


Autoprzeciwciała to białka skierowane przeciwko własnym białkom, obecne w poszczególnych tkankach i organach. Inaczej mówiąc są to przeciwciała wytworzone przez system odpornościowy, atakujące prawidłowe składniki organizmu zamiast obcych substancji i mikroorganizmów stanowiących zagrożenie dla ustroju.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.